Catch up là gì? Nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Catch up là gì? Nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

Catch up là gì? Nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Catch up” là một cụm từ tiếng Anh thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của cụm từ “catch up”, cách sử dụng và các ví dụ đi kèm.

Định nghĩa của cụm từ “catch up”

“Catch up” là một cụm động từ phrasal verb trong tiếng Anh, có nghĩa là “bắt kịp, đuổi kịp, nắm bắt”. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả việc bắt kịp hoặc đuổi kịp một ai đó hoặc một tình huống nào đó.

Cách sử dụng cụm từ “catch up” trong câu

Cụm từ “catch up” thường được sử dụng với các cấu trúc sau trong câu tiếng Anh:

  1. Catch up with + người hoặc tình huống: “I need to catch up with my friend who just returned from abroad.”
  2. Catch up on + việc: “I need to catch up on my reading before the exam.”
  3. Be caught up: “I’m sorry, I can’t go out tonight because I’m caught up with work.”
  4. Catch someone up: “Can you catch me up on what happened while I was away?”

Ví dụ sử dụng cụm từ “catch up”

  1. “I need to catch up with my colleagues to discuss the latest project.”
  2. “I’m going to stay in this weekend to catch up on my favorite TV series.”
  3. “I can’t go on vacation right now because I’m caught up with a lot of work.”
  4. “Can you catch me up on what’s been happening in the news lately?”

Kết luận

Cụm từ “catch up” có nghĩa là “bắt kịp, đuổi kịp, nắm bắt” và thường được sử dụng để miêu tả việc bắt kịp hoặc đuổi kịp một ai đó hoặc một tình huống nào đó. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nghĩa và cách sử dụng cụm từ “catch up” trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếng Anh tại website https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *