Criteria là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Criteria là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Criteria là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Criteria” là một từ vựng quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn để đánh giá, lựa chọn hoặc đánh giá một cái gì đó.

Giới thiệu về “criteria”

“Criteria” là một danh từ số nhiều, được sử dụng để chỉ các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn để đánh giá, lựa chọn hoặc đánh giá một cái gì đó. “Criteria” thường được sử dụng trong các văn bản chuyên ngành như các bài báo khoa học, các báo cáo kinh doanh hoặc các tài liệu đánh giá.

Ví dụ, “The criteria for admission to the university include academic performance, extracurricular activities, and essays” (các tiêu chuẩn để được nhập học đại học bao gồm thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa và bài luận) là một ví dụ về việc sử dụng “criteria” để mô tả các tiêu chuẩn để đánh giá sự phù hợp của một sinh viên để nhập học đại học.

Cách sử dụng của “criteria”

“Criteria” là một danh từ số nhiều, được sử dụng để chỉ các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn để đánh giá, lựa chọn hoặc đánh giá một cái gì đó. “Criteria” thường được sử dụng trong các văn bản chuyên ngành như các bài báo khoa học, các báo cáo kinh doanh hoặc các tài liệu đánh giá.

“Criteria” thường được sử dụng trong các cấu trúc câu như “the criteria for” hoặc “the criteria of”. Ví dụ, “the criteria for selecting a new employee” (các tiêu chuẩn để chọn một nhân viên mới) hoặc “the criteria of a good research paper” (các tiêu chuẩn của một bài báo cáo nghiên cứu tốt).

Kết luận

“Criteria” là một từ vựng quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn để đánh giá, lựa chọn hoặc đánh giá một cái gì đó. Nếu bạn muốn học thêm về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về các khóa học và tài liệu học tập chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *