“Die out” là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / “Die out” là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

“Die out” là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
Rate this post

“Die out” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là dần dần biến mất hoặc tuyệt chủng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cụm động từ “die out” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

“Die out” là gì?

Die out” là cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là dần dần biến mất hoặc tuyệt chủng. Cụm động từ này thường được sử dụng để miêu tả sự mất dần hoặc giảm dần về số lượng hoặc mức độ của một thứ gì đó.

Ví dụ:

  • The tradition has been dying out in recent years. (Truyền thống này đã dần biến mất trong những năm gần đây.)
  • The animal species is in danger of dying out. (Loài động vật này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.)

Cách sử dụng “die out” trong câu

“Die out” được sử dụng để miêu tả sự mất dần hoặc giảm dần về số lượng hoặc mức độ của một thứ gì đó. Cụm động từ này thường được sử dụng với các danh từ như “tradition”, “culture”, “language”, “species”, “population” và “habit”.

Cấu trúc của “die out” là “subject + die out”. Các dạng của động từ “die out” bao gồm:

Thì hiện tạiThì quá khứThì tương lai
die outdied outwill die out
is dying outwas dying outwill be dying out
are dying outwere dying outwill be dying out

Ví dụ:

  • The language is dying out because fewer people are speaking it. (Ngôn ngữ đang dần biến mất vì ít người nói nó.)
  • The population of the endangered species has been dying out for years. (Dân số của loài đang bị đe dọa này đã dần giảm trong nhiều năm qua.)

Kết luận

“Die out” là một cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả sự mất dần hoặc giảm dần về số lượng hoặc mức độ của một thứ gì đó. Việc hiểu và sử dụng đúng cách cụm động từ này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc diễn đạt ý tưởng của mình trong tiếng Anh.

Nếu bạn muốn học thêm về tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ khác, hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về các khóa học và tài liệu học tập chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *