In Charge of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / In Charge of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

In Charge of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, “in charge of” là một cụm từ được sử dụng để chỉ người hoặc nhóm người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoặc giám sát một hoạt động nào đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này.

Nghĩa của “in charge of”

“In charge of” có nghĩa là chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoặc giám sát một hoạt động nào đó. Từ “charge” trong đây có nghĩa là trách nhiệm hoặc quyền lực. Khi một người được giao trách nhiệm “in charge of” một hoạt động, họ có quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm cho kết quả của hoạt động đó.

Cách sử dụng “in charge of”

Cụm từ “in charge of” được sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. Khi một người được giao trách nhiệm quản lý một hoạt động nào đó. Ví dụ: “She’s in charge of the marketing department.”
  2. Khi một nhóm người được giao trách nhiệm quản lý một hoạt động nào đó. Ví dụ: “They’re in charge of organizing the event.”
  3. Khi một tổ chức được giao trách nhiệm quản lý một hoạt động nào đó. Ví dụ: “The government is in charge of managing the country’s infrastructure.”

Lưu ý khi sử dụng “in charge of”

Khi sử dụng cụm từ “in charge of”, cần lưu ý các điểm sau:

  • “In charge of” luôn được sử dụng với danh từ hoặc đại từ, không thể sử dụng với động từ trực tiếp.
  • Cụm từ “in charge of” thường được sử dụng trong ngữ cảnh chuyên nghiệp hoặc hình thức.

Kết luận

“In charge of” là một cụm từ trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ người hoặc nhóm người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoặc giám sát một hoạt động nào đó. Nếu bạn muốn học thêm về tiếng Anh hoặc các kỹ năng giao tiếp, hãy tham khảo các tài liệu chất lượng tại trang web https://kizzu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *